PanaszkodjaFőnöknek.hu

Regisztráció cégként, vállalkozásként a PanaszkodjaFőnöknek.hu-n


Kedves ,

Köszönjük, hogy igénybe veszi a Panaszkodj a Főnöknek szolgáltatását. A befizetetett " " havi díj feldolgozása sikeresen megtörtént. 

Kérjük, hogy az alábbiakat figyelmesen olvassa el és a dokumentum végén található digitális aláírási megoldással, írja alá.

Kérjük, hogy a vállalkozás, cég regisztrációjához minden olyan elérési adatot pontosan adjon meg melynek segítségével, a "PanaszkodjaFőnöknek" platform, érdemi használatra alkalmassá válik.
A reigsztráció során megadott adatok, a szolgáltatás minőségi nyújtása érdekében később módosíthatóak. 

Alulírott, a következő adatokkal kívánok regisztrálni a Panaszkodj a Főnöknek weboldalra:

A cég aláírásra jogosult képviselője:  

Céges e-mail cím:  

Cégnév:  

Cégjegyzékszám:  

Cég állandó székhelye:  

Telefonszám:  

Weboldal:  

Ajánló kódja (opcionális):  

Éves díj:  

Fizetéshez használt bankkártya adatai:  

Felhasználási feltételek:

 

a PanaszkodjaFőnöknek.hu panaszkezelési megoldáshoz történő csatlakozás feltételei:

Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a  weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevevő (a továbbiakban: Felhasználó) általi használati feltételeit.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. Az Adhoc.Support üzemeltetője (a továbbiakban: Szolgáltató) gazdasági érdekkörébe tartozó magánszemélyekkel köt használati hozzájárulást magában foglaló közösségi szolgáltatás szerződést.  

Az „ADHOC.SUPPORT” érdekérvényesítő és elemző közösség, a folyamatos érdkérvényesítési folyamatok biztosítására, ingyenes és kereskedelmi közösségi termékeket hoz létre. 
Az Adhoc.Support érdekérvényesítő közösség terméke, a Panaszkodj a Főnöknek  - panaszkezelési megoldás. 
Az  “ADHOC.SUPPORT”-ot a WebshopCompany LTD UK üzemelteti: 1 Northumberland Avenue, Trafalgar Square, London, WC2N 5BW, Egyesült Királyság. Cégjegyzékszám: 08595221. Az “ADHOC.SUPPORT”-ot Magyarországon a WebshopCompany Kft képviseli: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Cégjegyzékszám: 01-09-299294. Szolgáltató üzemelteti. 

HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

A Szolgáltató a honlapon folytatott közösségi tevékenysége körében olyan online és felhő alapú felületet működtet, melyben a PanaszkodjaFőnöknek.hu panaszkezelési megoldás regisztrált felhasználói ingyenesen panaszkodhatnak a rendszerben regisztrált vállalkozások vezetőinek. A panasz benyújtása regisztrációhoz, igazmondáshoz kötött és ingyenes a panaszkodók számára.
A vállakozások, cégek, havi díj ellenében vehetik igénybe a szolgáltatást. A panaszokat benyújtót pedig ingyenesen panaszkodhatnak a vállakozások vezetőinek, büntető jogi felelőség vállalás mellett. 

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások tekintetében magatartási kódexnek nem veti alá magát. 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Felelősség

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni károkért és nem vagyoni sérelemért a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Szolgáltató - az esetlegesen általa igénybe vett közreműködőért való felelőssége kivételével - kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért és a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére kizárólag az adott üzemeltetési terület anyanyelvén van lehetőség. Jelen esetben a szerződés nyelve: magyar

A megkötött szerződés
a) elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvben, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.

Minden sikeres csatlakozási kérelem beküldése gomb megnyomása után a Felhasználó regisztrációban megadott e-mail címére a Szolgáltató a megrendelés megérkezéséről automatikus visszaigazoló elektronikus levelet küld. A szerződés a Szolgáltató részéről automatikus visszaigazolása után, digitálisan aláírva jön létre, a Vállalkozó/Cég csatlakozása havidíj fizetés vállalása mellett jön létre a PanaszkodjaFőnöknek.hu rendszeréhez. A Szolgáltató a szerződés megkötését követően-elektronikusan rövid időn belül visszaigazol a Felhasználónak a megkötött szerződés, általa is digitálisan aláírt példányával együtt. Ezen szerződés elérhető a Felhasználó ügyfél felületén keresztül is valamint lementhető onnan. A szerződésben közölt adatok publikus utánközléséhez a honlpa üzemeltetője nem járul hozzá. 

A  vásárlók által benyújtott panaszok kezelése

A PanaszkodjaFőnöknek.hu panaszkezelési megoldáson keresztül beküldött fogyasztói panasz egy példányát annak beküldését követően, megküldjük a panaszolt vállalkozás részére. 
A digitálisan  aláírt panasz iktatásra kerül és későbbiekben papír alapon is kinyomtatható. A benyújtott panaszok tekintetében a vállalkozó,  saját üzleti hatáskörében jár el. A benyújtott panaszok tekintetében a válaszadás célszerű, de nem kötelező eleme a megkötött szerződésnek.  A hatékony panaszkezelés protolkja alapján, ez azonban elvárható magatartása a panaszos és panaszt fogadó közötti korrekt kommunikációnak. 

FIZETÉSI FELTÉTELEK

Fizetés STRIPE online alkalmazással

A vásárlás összegét a STRIPE által kezelt online fizetési megoldáson keresztül teljesítik a honlap látogatói melynek során a fizetés ténye, adata is elérhető az online ügyfél fiókjában a befizetést eszközlőnek.

Számla

A Szolgáltató a hozzájárulás végösszeg beérkezése után teljesítést nem igénylő számlát állít ki, amelyet a tényleges teljesítés pillanatában, elektronikus úton küld a közösség részére fizetést teljesítő számára. 

Felek közötti kötelező érvényű szándék és érdek meghatározása 

Az Adhoc.Support érdekérvényesítő közösséget üzemeltető  WebshopCompany Ltd és válallatai, arra törekszik, hogy a legjobb közösségi élményt biztosítsák rendszerük használóinak. Ennek biztosítása és fenntarátsa érdekében megállapodunk, hogy a fentiekben felsorolt pontokban jelölt magatartásokkal egyet értve, az olvasottakat elfogadva csatlakozik az Adhoc.Support közösség által életre hívott, Panaszkodj a Főnöknek. hu platformhoz.   Ezen szándék hiányában az oldalt elhagyja és ideiglenes látogatási adatait - cookie - a rendszer automatikusan törli. Amennyiben elfogadja, a megfogalmazottakat, úgy legyen üdvözölve és köszönjük a csatlakozási feltételek elfogadását.

 A weboldal használatára az alábbi használati feltételek vonatkoznak:

A weboldal tartalma kizárólag a személyes és általános tájékoztatást szolgálja. Weboldalunk tartalma a folyamatos fejlesztésekkel értesítés nélkül változhat. Szerződésben vállalt megállapodásainkat az ott megjelölt módon és mértékben befolyásolja.

Jelen leírásban nem szereplő esetekre a közösségi szolgáltatás és Felhasználó általi jelen dokumentum átvétele között változó időben létrejött módosításokról, a Felhasználót a Szolgáltató a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címén tájékoztatja.

PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Felhasználó a Panaszkodj a Főnöknek .hu és Adhoc.Support termékeivel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban részletezett elérhetőségeken terjesztheti elő:
• Szolgáltató a panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel, melyet legkésőbb a panaszra adott válasszal egy időben küld meg Felhasználó részére.
• Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja.
• Amennyiben a felek közötti egyeztetés nem járt sikerrel, Felhasználó az alábbi szerveknél kezdeményezheti a vitás kérdés rendezését:
• Székhely szerinti békéltető testületnél eljárás kezdeményezése
• Bírósági eljárás kezdeményezés

Az ezen a weboldalon reprodukált összes védjegyet, amely nem az üzemeltető tulajdona vagy licence, a weboldal elismeri. A weboldal jogosulatlan használata kártérítési igényt von maga után, és/vagy bűncselekménynek minősül, mellyel szemben szigorúan fellépünk!

Ez a weboldal időről időre más webhelyekre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat. Ezek a hivatkozások a látogatóink kényelmét szolgálják.

A jelen csatlakozási nyilatkozat elfogadásával elismeri, hogy előzetesen megtekintette a közösségünk adatkezelési weboldalán található adatvédelmi tájékoztatót valamint elfogadja a weboldal használati feltételeit is. Az Adhoc.Support általános adatvédelmi tájékoztatója, jelen panaszkezelési megoldásra is teljes érvénnyel bír. 

Közösségünk üzemeltetése során minden olyan változtatás, amely jelentős változást eredményez rendszerünkben, azt írásban kommunikáljuk közösségünk tagjai felé. 

A weboldal használatára és a webhely ilyen használatából eredő vitákra Anglia, Észak-Írország, Skócia és Wales törvényei vonatkoznak, de jogvita esetén az üzemeltetés helyének országában alkalmazott jogi korlátozások is irányadóak.

A szerződő felek jelen szerződést − felhatalmazott képviselőik által − mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag írták alá.

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Aláírta: Kóczián Géza (a WebshopCompany Kft képviseletében)
Aláírva: 2023.07.15.


Aláírási Tanúsítvány
Dokumentum neve: Regisztráció cégként, vállalkozásként a PanaszkodjaFőnöknek.hu-n
lock iconEgyedi Dokumentumazonosító: 51eddcd0ec23a7134f69c3061f472b76a29ec015
Időbélyeg Audit
2023.05.03. 11:12 CESTRegisztráció cégként, vállalkozásként a PanaszkodjaFőnöknek.hu-n Feltöltötte: Kóczián Géza (a WebshopCompany Kft képviseletében) - geza.koczian@webshopcompany.uk IP: 86.12.241.184